Výberové konanie na pracovnú pozíciu – ekonóm

Výberové konanie na pracovnú pozíciu – ekonóm

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne vypisuje výberové konanie na  pracovné miesto – “ekonóm” .  Podrobné informácie k pozícii nájdete v texte nižšie.


 

„Ekonóm/Ekonómka“

Požiadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • skúsenosti s prácou so štátnou pokladnicou, s rozpočtom sú výhodou,
 • znalosť programu SAP výhodou,
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
 • prax v odbore minimálne 3 roky.
Pracovná náplň uchádzača:
 • Zabezpečuje práce spojené s rozpočtom organizácie a práce vo všetkých moduloch v Štátnej pokladnici.
 • Zabezpečuje vyhotovenie a zaúčtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr.
 • Zabezpečuje účtovanie bankových výpisov, interných dokladov a predpisy nákladov a výnosov.
 • Zabezpečuje  spracovanie daňovej agendy / daň z pridanej hodnoty v podsystéme DPH,  daň z motorových vozidiel, daň z príjmov právnických osôb, daň z ubytovania, daň z nehnuteľnosti.
 • Vykonáva finančnú kontrolu všetkých účtovných dokladov v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
 • Spracováva štvrťročné a koncoročné účtovné uzávierky.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • PN zaplatená nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 01. 07. 2022

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho uzatvorenia na dobu neurčitú.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 887,00 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite v najneskôr do 15 .6. 2022 na e-mailovú adresu: magdalena.manikova@sopsr.sk resp. poštou, alebo osobne na adresu Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188, 049 51  Brzotín v zalepenej obálke označenej názvom: „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“

Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Maníková, personalistka, tel. č.: 0902530060