logo natura

logo natura

Za územie európskeho významu možno vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu.

Územie európskeho významu po schválení Európskou komisiou vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie alebo zónu chráneného územia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, t. j. za chránenú krajinnú oblasť, národný park, chránený areál, prírodnú rezerváciu alebo chránený krajinný prvok. To znamená, že v územiach európskeho významu orgán ochrany prírody stanovuje osobitné stupne ochrany (druhý až piaty) v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ochrana druhov a biotopov sa v územiach európskeho významu zabezpečuje jednak prostredníctvom vhodného obhospodarovanie usmerneného zonáciou územia a programom starostlivosti, jednak prostredníctvom obmedzení vyplývajúcich z uvedeného zákona.

Územia európskeho významu predstavujú posledné zvyšky najhodnotnejších biotopov a biotopov najohrozenejších druhov na európskom kontinente.

Zoznam navrhovaných území európskeho významu (ÚEV)bol schválený uznesením vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 27 na ochranu biotopov európskeho významu, alebo druhov európskeho významu.

V územnej pôsobnosti správy Národného parku Slovenský kras  je 24ÚEV:

Teplické stráne, Český závrt, Dolný vrch, Plešivské stráne, Drieňovec, Kečovské škrapy, Pod Strážnym hrebeňom, Domické škrapy, Dolina Čiernej Moldavy, Jasovské dubiny, Brzotínske skaly, Hrušovská lesostep, Plešivská planina, Fabiánka, Horný vrch, Slaná, Palanta, Dlhý vrch, Volovské bučiny, Kloptaň, Sokolia skala, Meliatsky profil, Bubeník, Stredný tok Bodvy.

Vyhľadávanie Území európskeho významu