logo natura

logo natura

Za územie európskeho významu možno vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu.

Územie európskeho významu po schválení Európskou komisiou vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie alebo zónu chráneného územia, t. j. za chránenú krajinnú oblasť, národný park, chránený areál, prírodnú rezerváciu alebo chránený krajinný prvok a stanovuje tiež osobitné stupne ochrany (druhý až piaty) v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ochrana druhov a biotopov sa v územiach európskeho významu zabezpečuje jednak prostredníctvom vhodného obhospodarovanie usmerneného zonáciou územia a programom starostlivosti, jednak prostredníctvom obmedzení vyplývajúcich z uvedeného zákona.

Územia európskeho významu predstavujú posledné zvyšky najhodnotnejších biotopov a biotopov najohrozenejších druhov na európskom kontinente.

Zoznam navrhovaných území európskeho významu (ÚEV)bol schválený uznesením vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 27 na ochranu biotopov európskeho významu, alebo druhov európskeho významu.

V územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský kras  je 24 ÚEV:

Názov a kód územia Info brožúra Názov a kód územia Info brožúra
Brzotínske skaly SKUEV0350   Kečovské škrapy SKUEV0345  
Bubeník SKUEV0922   Kloptaň SKUEV0919  
Český závrt SKUEV0340   Meliatsky profil SKUEV0921  
Čierna Moldava SKUEV0348   Palanta SKUEV0737  
Dlhý vrch SKUEV0917   Plešivská planina SKUEV0353  
Dolný vrch SKUEV0341   Plešivské stáne SKUEV0343  
Domické škrapy SKUEV0347   Pod Strážnym hrebeňom SKUEV0346  
Drieňovec SKUEV0342   Slaná SKUEV0398  
Fabiánka SKUEV0355   Sokolia skala SKUEV0920  
Horný vrch SKUEV0356   Stredný tok Bodvy SKUEV0954  
Hrušovská lesostep SKUEV0352   Teplické stráne SKUEV0284  
Jasovské dubiny SKUEV0349   Volovské bučiny SKUEV0918  

Vyhľadávanie  ostatných Území európskeho významu