Prírodné pamiatky

V územnej pôsobnosti Správy NP a BR Slovenský kras sa nachádzajú  3  Prírodné pamiatky (PP)


Jovické rašelinisko

PP sa nachádza v obci Jovice a ako zostatok unikátnej lokality s výskytom rašeliníka je zriadená na ochranu lokality rašeliniska, ktorá sa zachovala ako pozostatok z pôvodných lokalít v Rožňavskej kotline. Bolo vyhlásené v roku 1990 s rozlohou 0,79 ha.


Meliatsky profil 

PP bola vyhlásená v roku 1989 na ploche 15,42 ha na ochranu typického profilu meliatskej série, ktorý bol odkrytý ťažbou v lome. Je to prechodný člen medzi vrchým permom a spodným triasom. Budovaný je rôznymi vápencami so zastúpením skamenelín. Nachádzajú sa tu aj menšie telesá vulkanitov. Bol vyhlásený v roku 1989 na ploche 15,42 ha.


Prielom Muráňa

Z prírodovedného hľadiska územie predstavuje významný príklad zahĺbeného meandra ojedinelý na dolnom toku našich riek, zvýraznený prítomnosťou zvyškov významnej teplomilnej lesnej a stepnej vegetácie s viacerými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Bretka a Meliata. Bol vyhlásený v roku 1980 na ploche 39,55 ha.