Environmentálna výchova

Našim zámerom je zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov od tých najmenších v materských školách cez základné a stredné školy až po širokú verejnosť prostredníctvom: prednášok, besied spojených s premietaním filmov, podujatí organizovaných pri príležitosti významných dní v ochrane prírody, terénnych exkurzií do územia národného parku, výstav o aktuálnych témach ochrany prírody, eko - výchovného programu „Bocian“, rôznych súťaží určených pre žiakov škôl.
V školskom roku 2018/2019 sme pripravili novú ponuku programov environmentálnej výchovy vo forme prednášok a besied pre záujemcov z materských škôl, základných škôl a gymnázií, ktoré sú v územnej pôsobnosti Správy NP a BR Slovenský kras (okres Rožňava a časť okresu Košice – okolie).
Ponuka programov pre MŠ. Ponuka programov pre ZŠ a Gymnáziá.
Viac o envirovýchove...

Online sledovanie bocianov

Dnešné technické vymoženosti nám umožňujú pozorovať život bociana bieleho priamo na jeho hniezde pomocou web kamery a internetu. Hniezdo bociana bieleho na komíne kaštieľa, sídla správy NP a BR Slovenský kras v Brzotíne, je kamerou snímané už od roku 2010. Vďaka spoločnosti VEGAnet s.r.o., poskytovateľovi internetového pripojenia v Rožňave a okolí, ktorá nás podporila bezplatným internetovým pripojením pre online sledovanie hniezda môžme nahliadnuť do intímneho života bocianov v čase od ich príletu do odletu na stránkach: www.bociany.sk, www.vtaky.sk, www.kukaj.sk.

Online sledovanie bocianieho hniezda je dočasne nedostupné, pracujeme na náprave kamery.

Fotografie a aktuality z bocianieho hniezda

Národný park a Biosférická rezervácia Slovenský kras

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Územie je tvorené sústavou náhorných plošín s množstvom podzemných i povrchových krasových javov, kaňonov riek a tiesňav, ktoré tieto planiny od seba oddeľujú . Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995.


Viac...
15. októbra 2018

Ošetrenie chránených stromov „Lipy v Rochovciach“

Dňa 8. 10. 2018 ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras a Obec Rochovce v zmysle dohody o spolupráci realizovala ošetrenie chránených stromov […]
4. októbra 2018
Plešivská planina

Vyhlásenie riaditeľov slovenských národných parkov

Štátna ochrana prírody SR víta novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR. V tejto […]
2. októbra 2018

Pozorovanie jesennej migrácie vtákov

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras organizuje v rámci projektu ” Úžasný vtáčí svet bez hraníc”, Programu spolupráce […]

Užitočné informácie

Medzinárodná noc netopierov
Medzinárodná noc netopierov (International Bat Night) sa každoročne koná počas posledného augustového víkendu. Tento rok to pripadlo na 25.-26. augusta. Viac...
Rok vtáctva, 365 dní ochrany vtáctva.
Národný park Slovenský kras je domovom mnohých vzácnych druhov vtákov. Na ochranu ich biotopov a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania sa vyhlasujú Chránené vtáčie územia (CHVÚ). Do územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras patria 4 CHVÚ: CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Volovské vrchy, časť CHVÚ Košická kotlina a časť CHVÚ Muránska planina-Stolica. Práve tieto územia sú dôležitými zastávkami na migračných trasách sťahovavých vtákov. Svetový deň sťahovavého vtáctva sa oslavuje dvakrát ročne, druhú májovú (teraz 12. mája) aj októbrovú sobotu (13. októbra). Avšak aby oslavy, rôzne akcie a praktická a vzdelávacia činnosť na záchranu vtáctva boli ešte úspešnejšie a účinnejšie po celom svete, môžu sa podujatia organizovať počas celého roka, kedykoľvek v krajine migrujú vtáky, alebo sa vyskytujú sťahovavé druhy. Prispôsobujeme sa my migrácii vtáctva a nie ona nám.
Viac...
Čo robiť keď stretnem ranené zviera
V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte: 112 alebo 0911 485 293. Náš pracovník živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.
Viac...